Geef je nieuwe collega’s een welkom gevoel

Ook de Provincie Zuid Holland is gestart met een project om jongere hoogopgeleide vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) een jaar werkervaring te laten opdoen. Gelijktijdig loopt er een project om gedurende een jaar werkervaring op te doen voor afgestudeerde mbo’ers zonder werk. Het is de bedoeling om 20 statushouders en 12 mbo’ers te werven. “De werkervaringsplaatsen concurreren niet met reguliere arbeidsplekken”, zegt projectleider Jan de Ridder, “de persoon staat centraal en niet de functie.” Mensen op een werkervaringsplaats krijgen intensieve begeleiding door een mentor. De mentoren van de statushouders worden daarbij ondersteund en gecoached door het bureau Wij Zij & Ik Coaching en Advies.

Match zoeken
Trees Zuijderwijk is in februari begonnen als doelgroepencoördinator. “We hadden natuurlijk te maken met politieke gevoeligheden rond vluchtelingenproblematiek. Inmiddels wordt samengewerkt met partners als VluchtelingenWerk, UAF, Onderwijsinstellingen en Werkgeversservicepunt”.  In de praktijk blijkt het nog lastig om voldoende kandidaten te vinden, wat op zich verbazing wekt.welkom De doelgroep is er, maar men komt nauwelijks tevoorschijn uit de registratiesystemen. Dit is een behoorlijk manco, waar aandacht voor is gevraagd bij partijen. Als er een match is dan volgt er een selectiegesprek waarbij de motivatie wordt getest en bij statushouders ook de beheersing van de Nederlandse taal. Als die voldoende zijn, zoeken we een match met een afdeling, die dan hopelijk een plaatsing oplevert.
Het initiatief krijgt inmiddels al veel positieve aandacht. Jan: ”Ik merk dat collega’s trots zijn op hun werkgever, die betrokkenheid toont bij dit vraagstuk. Zo geef je praktisch invulling aan maatschappelijk verantwoord werkgeverschap en opgavegericht werken. We hebben hiermee ook een voorbeeldfunctie naar andere overheden: niet alleen over blijven praten, maar ook gewoon doen en daardoor een verschil maken voor deze mensen.

Welkom gevoel
“Straks gaan mensen, na een jaar werkervaring, op zoek naar een nieuwe kans bij een andere werkgever, waarbij we hen op maat begeleiden”, vertelt Trees. “Intussen willen wij in 2016 nog 28 werkervaringsplaatsen invullen. Aan leidinggevenden vragen we om deze ambitieuze jongeren een kans te geven en je positief te laten verrassen. En aan collega’s: sta open en geef je nieuwe collega’s een welkom gevoel.” Tot slot: mocht u iemand weten uit bovengenoemde doelgroepen die werk zoekt, neem dan contact op met Trees Zuijderwijk, tam.zuijderwijk@pzh.nl of 06- 53198996