Skip to main content

De inclusieve leiderschapstrainingen zijn gericht op het optimaal benutten van talenten en kwaliteiten van medewerkers, in een omgeving waar eenieder zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt, om tot optimale resultaten te komen. Dit vraagt een inspanning van zowel leidinggevende als medewerker. In de trainingen leer je je eigen inclusieve leiderschapsvaardigheden te vergroten, waarbij gekeken wordt wat nog uitgesloten wordt in jezelf om de ander oordeelloos te ontmoeten.

Anders kijken, meer zien

Inclusief leiderschap voor leidinggevenden, managers, hrm’ers.

Anders kijken, meer zien is een driedaagse trainingsmodule voor leidinggevenden, hrm’ers en managers die hun inclusieve leiderschapsvaardigheden willen vergroten. Inclusief leiderschap vraagt van leidinggevenden dat zij in staat zijn om een werkomgeving te creëren waarbij medewerkers tot hun recht komen, er aandacht is voor samenwerking, ontwikkelmogelijkheden en de verschillen tussen medewerkers worden benut. Als leidinggevende draag je zorg voor een veilige werkomgeving waarbij medewerkers zich welkom en gewaardeerd voelen.

Zijn wie ik ben

Inclusief persoonlijk leiderschap voor medewerkers

De kracht van Zijn wie ik ben is een driedaagse trainingsmodule voor medewerkers die een boost willen geven aan hun eigen loopbaan en doorstroommogelijkheden. Diverse groepen medewerkers voelen zich onvoldoende gehoord, gezien en ervaren dat hun talenten en kwaliteiten onvoldoende herkend, erkend en benut worden. Zij ervaren stagnatie in hun loopbaan en doorstroom naar andere/hogere functies.

Daadkracht in leiderschap

Leiderschapstraining om vanuit daadkracht leiding te geven

Daadkracht in leiderschap is een driedaagse trainingsmodule voor leidinggevenden die in hun team te maken hebben met herhalende patronen en dynamieken van onveiligheid, ondermijning, pestgedrag, in- en uitsluiting en meer sturing willen geven aan het effectief functioneren van het team vanuit vertrouwen, veiligheid en integriteit. Als leidinggevende ervaar je dat het lastig is om grip te krijgen op medewerkers, om knopen door te hakken, “vuile handen” te maken en voldoende sturing te geven. Je wilt de effectiviteit van het team en het werkplezier van jouw medewerkers verbeteren.

Ik ben een andere Jou

Integriteitstraining voor medewerkers in een slachtoffer- daderschap dynamiek.

Ik ben een andere Jou is een driedaagse trainingsmodule voor medewerkers die op de werkvloer te maken hebben met integriteitsvraagstukken, de dynamiek van slachtofferschap en daderschap, en die sturing willen geven aan het handelen vanuit hun eigen moreel kompas. Er kan een spanningsveld in jezelf ontstaan als je voor moeilijke keuzes of dillema’s staat in de organisatie en je een keuze moet maken in loyaliteit tussen je eigen waarden en normen en dat wat de organisatie van jou vraagt. Je staat midden in dit spanningsveld en jouw keuzes kunnen je in de positie van zowel dader als slachtoffer manoeuvreren.